poster-15590-kiwi-cirage-kalu-the-shoes-thief-236x132